Връщане на поръчка

Вие можете да върнете закупените чрез договора продукти в следните ситуации:

 • - Продуктът не отговаря на спецификациите на сайта;
 • - Продуктите са доставени грешно/неправилно;
 • - Упражняване правото на отказ от потребител по смисъла на параграф 13 т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

Ако сте физическо лице – потребител по смисъла на параграф 13 т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите имате право да върнете закупената от стока/стоки (един или повече от един продукт) в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочи/посочва причина за връщането.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни инфopмиpaтe зa peшeниeтo cи дa cе oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe. Moжeтe дa изпoлзвaтe:

– фopмaтa ни зa Връщане на продукти като попълните Формуляра за упражняване право на отказ от стока/и и дa ни гo изпpaтитe или като ни изпратите изявление за отказ от закупената стока в свободен текст по електронна поща, по телефон или на адреса на Глобал Брендс ЕООД.

Вие може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

Глобал Брендс ЕООД,

ЕИК 131486544,

гр. София, бул. Искърско шосе N 7, ТЦ Европа, сграда 3, етаж 3,

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

– Номер на поръчка …………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...........................................................................................

– Адрес на потребителя/ите .........................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“

_______________________________________________________________________________

Вие може да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ, като в случай че използвате тази възможност, Глобал Брендс ЕООД незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай че се откажете от договора, Глобал Брендс ЕООД ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за Ваша сметка или допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Глобал Брендс ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която ни информирате за вашето решение за отказ от договора.

Вие изрично се съгласявате възстановяването на заплатената от Вас сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

Глобал Брендс ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие следва да изпратите на Глобал Брендс ЕООД или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте информирали Глобал Брендс ЕООД за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако изпратите обратно стоките на Глобал Брендс ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоката са за Ваша сметка.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Глобал Брендс ЕООД си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.

Когато Глобал Брендс ЕООД не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Вие имате право да се откажете от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея Ви е предоставена в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

Вие сте длъжни да съхранявате получените от Глобал Брендс ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да бъде упражнено правото на отказ.

Вие сте длъжни да съхранявате получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на Глобал Брендс ЕООД.

Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. наранена опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.). Също така същата следва да е придружена с всички съпътстващи я документи.

СТОКИ, ЗА КОИТО НЯМАТЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда Ваше задължение да платите, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Вас, че знаете, че ще загубите правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Глобал Брендс ЕООД;
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Глобал Брендс ЕООД и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно вашите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Глобал Брендс ЕООД;
 • за предоставяне на услуги, при които изрично сте поискали от Глобал Брендс ЕООД да го посети в дома ви с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Глобал Брендс ЕООД предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Вас, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 • сключени по време на публичен търг;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава да платите, в случаите, когато:
  • а) Вие сте дали изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;
  • б) Вие сте потвърдили, че знае, че по този начин ще загубите правото си на отказ;
  • в) Глобал Брендс ЕООД е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за защита на потребителите или чл. 49, ал. 8 от Закона за защита на потребителите;

Когато упражните правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без да дължите каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите. Посоченото не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит